O nás

V našej budove CZS v Kysuckom Novom Meste nájdete široké spektrum lekárov

Zdravotnícka infraštruktúra v Žilinskom kraji je tvorená sieťou zdravotníckych zariadení prevádzkovaných verejnými i neverejnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti štyri nemocnice a to v Čadci, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Trstenej a jednu polikliniku v Námestove. Zároveň má vo svojom vlastníctve budovy, ktorých priestory prioritne prenajíma za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Žilinský samosprávny kraj v zmysle legislatívy vykonáva miestnu štátnu správu na úseku zdravotníctva ako prenesený výkon. Jednou z kompetencií je aj vypracovávanie návrhov smerovania a priorít regionálnej zdravotnej polikliniky.

Jednou zo základných priorít je zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Jej naplnenie realizuje aj prostredníctvom našich Centier zdravotnej starostlivosti, ktoré sú majetkom Žilinského samosprávneho a priestory sú prenajímané najmä na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

V minulosti budova Centier zdravotnej starostlivosti v Kysuckom Novom Meste spĺňala štatút polikliniky a tak bola v zmysle legislatívy aj zadefinovaná a prevádzkovaná. Zo štátu bola Žilinskému samosprávnemu kraju delimitovaná 1.4.2007. Vzhľadom na systémové a legislatívne zmeny postupne poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odštátňovali svoje ambulancie, ale naďalej zostali poskytovať zdravotnú starostlivosť v budove. V súvislosti s uvedenými krokmi poliklinika prestala spĺňať v zmysle zákona svoj štatút ku dňu delimitácie. 

S účinnosťou od 1.10.2019 je poskytovaná zdravotná starostlivosť v Centrách zdravotnej starostlivosti. 

Žilinský samosprávny kraj sa aktívne podieľa na rozvoji zdravotníctva v kraji, čo dokazuje aj investovaním do modernizácie, rekonštrukcie, skultúrnenia priestorov, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť a taktiež realizuje široké spektrum opatrení zameraných na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva. Všetky uvedené opatrenia sú so zreteľom zvýšenia dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.